Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Моля запознайте се с настоящите общи условия и ако имате въпроси се свържете с нас чрез посочените контакти. В случай, че не сте съгласни с някои от условията, препоръчваме да не използвате интернет страницата и услугите на електронния магазин. 

Данни за търговеца:

Фирма: “Магията на Българската роза” ЕООД, регистрирана по ЗДДС.

Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1680, р-н Красно село, ж.к. БЕЛИТЕ БРЕЗИ, бл. 21, ет. 8, ап. 37 Телефон: 0896746012

Адрес на електронна поща: tmobrose@gmail.com, Интернет страница bulgarianrosemagic.bg, МОЛ: Цветомир Цонев

наричан в настоящите общи условия за краткост ТЪРГОВЕЦА.

Електронният магазин https://bulgarianrosemagic.bgе собственост на ТЪРГОВЕЦА.

НАДЗОРЕН ОРГАН

Надзорният орган е Комисията за защита на потребителите

Адрес: София ул. “Врабча” № 1, ет. 3,4 и 5

Електронна поща: info@kzp.bg

Интернет страница: https://www.kzp.bg/

 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством електронния магазина https://bulgarianrosemagic.bg. Тези условия обвързват всички потребители/клиенти. С натискане на бутона „Закупи този продукт“ същият се добавя в „Количка“ и с натискане на бутона „Купи“ потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 1. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на https://bulgarianrosemagic.bg/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
 2. Продуктите, които се намират на интернет страницата на https://bulgarianrosemagic.bg/ представляват правно обвързваща оферта.
 3. След натискане на бутоните “Закупи този продукт” и „Купи“ потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „Количка“. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Договорът представлява договор за продажба по смисъла на чл. 318 от ТЗ или по смисъла на чл. 183 от ЗЗД в зависимост от качеството на потребителя/клиента. Транслативният ефект на сделката възниква след като вещта бъде индивидуализирана, т.е. бъде предадена на куриера.
 4. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни или налични. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на ТЪРГОВЕЦА, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
 5. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове.

II. ДОСТАВКА

 1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
 2. Доставката се извършва чрез доставчик „Еконт“. Обичайният срок на доставка е 2 работни дни , считано от датата, следваща датата на поръчката. Срокът за доставка може да бъде променен едностранно от ТЪРГОВЕЦА при наличие условия и причини, които биха възпрепятствали навременното й извършване, за което същият уведомява потребителя, като посочва новия срок. Счита се, че срокът на доставка е спазен, ако стоките са готови за предаване на определената съгласно предходните правила дата. Поръчки, направени след 14ч. се обработват на следващия работен ден. Потребителят може да се запознае с допълнителните условия и цени на сайта на доставчика: https://www.econt.com/
 3. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. Отговорността в такива случаи е на доставчика и следва да се търси в съответствие с българското законодателство. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

9а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

9б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

9в. Продуктите закупени от електронния магазин, могат да бъдат върнати или заменени в 30 дневен срок, ако са в оригиналната си опаковка и нямат нарушен търговски вид вследствие на употреба като куриерските разноски са за сметка на купувача. Макар, че пратките се опаковат добре и фирмите доставчици са изключително внимателни, ако все пак е възникналата повреда при транспорта за да важи гаранцията, моля отваряйте пратките си при получаване в присъствие на куриер. При всички положения винаги можете да се свържете с нас за съдействие.

III. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

 1. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само Клиентите, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от ТЪРГОВЕЦА. 
 2. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на:

сключване на договора – при договор за услуги;

приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока

СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от ТЪРГОВЕЦА;

• при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от ТЪРГОВЕЦА и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

• при доставка на стоки, изработени по поръчка на ТЪРГОВЕЦА или съобразно неговите индивидуални изисквания;

• при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

.Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока Клиента има на разположение формуляра за оплаквания тук. Всеки Клиент може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. 

Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../име на потребителя/

гр./с……………………………………………………………. /адрес на потребителя/

………………. …………………………….

/Дата/ /подпис на потребителя/

Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. 

ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя. Таксите по превода за възстановяване на сумите са в зависимост от условията и тарифата на съответната банка, чиито услуги използва потребителя. 

IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ предлага 6-месечна гаранция и съответна замяна за стоките на електронния магазин, която важи за следните дефекти: отлепен елемент, спукване на стъклен елемент, който е свързан с дървен елемент, отлепен магнит. 

V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Цените, посочени на сайта включват опаковане, но не транспортиране. Транспортът в рамките на страната се извършва чрез куриер, който сам определя цените си. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.
 2. Начините за плащане чрез електронния магазин https://bulgarianrosemagic.bg/ са посредством виртуален ПОС терминал и наложен платеж при доставка. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на електронния магазин https://bulgarianrosemagic.bg/,.
 2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 3. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата https://bulgarianrosemagic.bg/,.
 4. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

18а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 1. ТЪРГОВЕЦА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 2. ТЪРГОВЕЦА има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на https://bulgarianrosemagic.bg/ ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез https://bulgarianrosemagic.bg/.

21а. ТЪРГОВЕЦА след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
 2. ТЪРГОВЕЦА има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
 3. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на електронния адрес на https://bulgarianrosemagic.bg/. ТЪРГОВЕЦА събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
 4. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.
 5. ТЪРГОВЕЦА има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

27а. ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ

 1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

X. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата https://bulgarianrosemagic.bg/ на своя компютър и се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки.
 2. „ ТЪРГОВЕЦА” е продавач, който продава свои стоки чрез електронния магазин https://bulgarianrosemagic.bg/. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.
 3. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя. Поръчката може да бъде със статус „одобрена” – когато е окончателно потвърдена по телефон от Потребителя, или със статус „непотвърдена” – когато е получена от https://bulgarianrosemagic.bg/ по e-mail, но не е окончателно потвърдена по телефон.
 4. „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е Интернет сайтът bulgarianrosemagic.com., който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛ за покупко-продажба на конкретна стока (артикул). 
 5. „ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Търговеца и Потребител.
 6. „КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес или офис на куриер и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти и в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.